LDSF prisideda prie varžybų organizavimo
2019-04-05

Lietuvos dviračių sporto federacija informuoja, kad 2019 m. Federacijos biudžete yra numatytos lėšos, prisidėti prie vaikų, jaunučių ir jaunių dviračių sporto varžybų. Pretenduoti į šias lėšas gali visi Lietuvos dviračių sporto federacijos nariai, pagal žemiau nurodytus kriterijus:

 

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS FINANSAVIMO PRAŠYMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus varžyboms, dalinai finansuojamoms iš LDSF biudžeto, tvirtinamo einamiesiems metams Lietuvos dviračių sporto vystymo strategijos plano 2017-2020 m. ir jame iškeltais strateginiais tikslais.

Aprašo tikslas – administruoti LDSF dalinai finansuojamas dviračių sporto varžybas, numatyti vienodas sąlygas pareiškėjams pateikti paraiškas, gauti finansavimą, užtikrinti objektyvų paraiškų vertinimą, lėšų paskirstymą ir skaidrų panaudojimą, didinti konkurenciją tarp organizacijų, vykdančių varžybas dviračių sporto srityje.

Aprašo tikslas – lėšos skirtos populiarinti dviračių sportą, gerinti jaunių ir jaunučių aukšto meistriškumo rodikliams, todėl skiriama tik jaunių ir jaunučių varžyboms.

Paramos tikslas – atrinkti sporto srities paraiškas, kuriems bus skirtas finansavimas.

Paraiškas vertina LDSF vykdomasis komitetas.

Paraiškas varžybų lėšoms gauti, turi teisę pateikti LDSF nariai.

 

KRITERIJAI

 • Lėšos skirtos populiarinti dviračių sportą, gerinti jaunių ir jaunučių aukšto meistriškumo rodikliams, todėl skiriamos tik jaunių ir jaunučių varžyboms.
 • Pateikiami paraiškos dokumentai: atsiunčiamas laisvos formos motyvuotas prašymas finansavimui gauti LDSF direktoratui (elektroniniu paštu: info@ldsf.lt), ne vėliau, nei mėnesis iki varžybų pirmos dienos.
 • Kartu su prašymu finansavimui gauti pateikiami varžybų nuostatai (varžybų aktualumas, trasa ir pan.), varžybų sąmata, kiti dokumentai bei įsipareigojimas organizuoti varžybas.
 • Varžybos turi būti suderintos su Trenerių taryba. Kartu su dokumentais atsiunčiamas trenerių tarybos pirmininko raštas, dėl organizuojamų varžybų naudos ir datos tinkamumo.
 • Organizuojamos varžybos turi būti įtrauktos į 2019 LDSF kalendorių (jei jos dar nėra įtrauktos, atsiunčiamas laisvos formos prašymas jas įtraukti į kalendorių).
 • Varžybų data turi būti ne tokia pati kaip svarbiausių Lietuvos (čempionatų, pirmenybių, žaidynių) ir užsienių varžybų (pasaulio, Europos čempionatų, Nacijų taurių bei kitų, į 2019 m. LDSF kalendorių įtrauktų tarptautinių varžybų, į kurias vyksta Lietuvos rinktinė).
 • Finansavimas suteikiamas tik vieną kartą per metus vykdyti varžybas toje pačioje savivaldybėje (principu pirmas pateikęs paraišką, pirmas pretenduoja gauti).
 • Maksimali finansavimo suma – 500 eurų.
 • Varžybos organizuojamos ir vykdomos pagal visus UCI reikalavimus, reglamentą, vadovaujantis LDSF patvirtintais dokumentais (etikos kodeksu, saugaus eismo taisyklių ir visais kitais dokumentais).
 • LDSF gali prisidėti prie dalinio varžybų finansavimo, tačiau organizacinį darbą ir kitas lėšas padengia varžybų organizatorius.

 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

LDSF finansavimas skiriamas teisėjų darbo apmokėjimui (maksimaliai 6 teisėjai vienai varžybų dienai, treke 8 teisėjai) ir apdovanojimams (taurės, medaliai, diplomai – maksimali apdovanojimų išlaidas padengianti suma 300 eurų). Visais kitais varžybų organizaciniais reikalais užsiima lėšų prašantysis.

 

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

 • Varžybų vykdymui būtinų išlaidų, kurioms kompensuoti jau yra ar buvo skirta lėšų iš kitų įstaigų, t. y. išlaidos, finansuojamos du ar daugiau kartų, yra netinkamos finansuoti.
 • Išlaidos, nesusijusios su remiama veikla.
 • Praėjusių kalendorinių metų išlaidos.

 

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

 • Vykdomojo komiteto nariai, vertindami paraiškas nustato, ar pateikti visi prašomi dokumentai ir reikiama informacija, ar varžybos aktualios, ar prašomos lėšos atitinka finansuojamų veiklų kategorijas ir kt.
 • Paraiškos, neatitinkančios Aprašo reikalavimų, nenagrinėjamos.
 • Pareiškėjas apie priimtą sprendimą nenagrinėti paraiškos, gali rasti Vykdomojo komiteto posėdžio protokole.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

 • LDSF registruota buveinė yra Vilniuje – asmens duomenų tvarkytojas.
 • Tvarkytojo duomenų bazėje saugomi šie paraiškos teikėjo duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris. Šie duomenys naudojami išimtinai su paraiškos vertinimo susijusioms veiklos įgyvendinimo tikslais.
 • Pateikdamas paraišką, dalyvis sutinka, kad LDSF tvarkytų jo asmens duomenis tam, kad būtų įgyvendinti pagrįsti tikslai, susiję su programos dalyvio įsipareigojimų įvykdymu.
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo yra savanoriškas. Nepateikus asmens duomenų, negalima dalyvauti programoje. Dalyvis turi teisę šalinti ar taisyti savo duomenis bet kuriuo metu.

 

PRIVALOMA VARŽYBŲ ATASKAITA

 

 • Pasibaigus varžybų vykdymo laikotarpiui, ne vėliau kaip septynios dienos po paskutinės varžybų dienos, pateikti varžybų įgyvendinimo laisvos formos ataskaitą, sąskaitas faktūras už teisėjų darbą bei apdovanojimus. Jei paramos gavėjas neįvykdo šios sąlygos ir apie uždelsimą raštu neinformuoja LDSF, galima netekti teisės į lėšas.
 • Ataskaitoje turi būti pateikti duomenys, atitinkantys sąmatą, apie lėšų panaudojimą atitinkamoms priemonėms, joje turi būti aprašyta: kiek asmenų dalyvavo varžybose, varžybų rezultatai (moterys ir vyrai atskirai), tolimesnio vykdymo galimybės.

 

Vykdomojo komiteto sprendimai suteikti ar atmesti prašymą, yra skelbiami Vykdomojo komiteto posėdžio protokole, kuris skelbiamas www.ldsf.lt, po posėdžio praėjus ne daugiau nei 10 dienų.