Vykdomasis komitetas

 • Darius Levickis

  Prezidentas
  +3706 86 75939
  darius.levickis@voltas.lt

 • Ramūnas Navardauskas

  I Viceprezidentas
  +3706 4879 607
  ramunas.navardauskas
  @gmail.com

 • Vida Dolgovienė

  Viceprezidentė
  +3706 100 7097
  vida.dolgoviene@gmail.com

 • Dmitrii Leopold

  Vykdomojo komiteto narys
  +370 699 737 17
  leopold@mail.ru

 • Antanas Taučius

  Teisėjų sąjungos pirmininkas
  +370 687 87 033
  a.taucius@gmail.com

 • Gintautas Volungevičius

  Trenerių tarybos pirmininkas El. paštas: volgint@gmail.com Tel.nr. +37068790151

 • Donatas Armonas

  Vykdomojo komiteto narys
  +3706 9875 698
  armonas.d@gmail.com

 • Vytautas Kaupas

  Vykdomojo komiteto narys
  +3706 8758 315
  vytautaskaupas@gmail.com

 • Žavinta Titenytė

  Vykdomojo komiteto narė
  +3706 98 46020
  zavintatitenyte@gmail.com

VYKDOMASIS KOMITETAS

5.1. Tarp suvažiavimų Federacijai vadovauja kolegialus valdymo organas Federacijos vykdomasis komitetas (toliau – Vykdomasis komitetas). Vykdomąjį komitetą sudaro 11 narių: Federacijos prezidentas, trys viceprezidentai, generalinis sekretorius ir šeši Federacijos nariai. Vykdomojo komiteto darbui vadovauja Vykdomojo komiteto pirmininkas. Vykdomojo komiteto pirmininko pareigas atlieka Federacijos prezidentas;
5.2. Vykdomasis komitetas sprendžia visus klausimus, kurių nesprendžia suvažiavimas:
5.2.1. Vykdomasis komitetas tvirtina Federacijos vidaus darbo tvarkos reglamentą, etatų sąrašą, atlyginimų dydį, pareiginius nuostatus, skatinimo priemonių sąlygas, Federacijos prezidento arba generalinio sekretoriaus teikimu skiria ir atleidžia Federacijos direktorato darbuotojus, su jais sudaro darbo sutartis, kontroliuoja jų darbą, skiria nuobaudas ir paskatinimus;
5.2.2. organizuoja Federacijos suvažiavimus, įgyvendina jų nutarimus, atsiskaito už metinę veiklą, tuo tikslu parengia pranešimus, ataskaitas, teikia Federacijos įstatų pakeitimo pasiūlymus;
5.2.3. tvirtina varžybų kalendorius ir nuostatus;
5.2.4. sudaro reikiamas komisijas ir tvirtina jų darbo reglamentus;
5.2.5. tvirtina licencijų išdavimo tvarką ir mokesčio dydį, taip pat nustato stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarką;
5.2.6. skiria ir atleidžia rinktinių vyr. trenerius, tvirtina jų parengtas pasirengimo ir dalyvavimo Olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams bei taurės varžyboms ir kitiems renginiams programas, kuriose konkrečiai numatoma rinktinių sudarymo ir atrankos principai, planuojami rezultatai, finansiniai ištekliai ir materialinis techninis aprūpinimas, ataskaitos už atskirus periodus ir kitos priemonės;
5.2.7. išklauso ir vertina rinktinių vyr. trenerių ataskaitas apie rinktinių pasirengimo eigą bei dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose bei taurės varžybose rezultatus;
5.2.8. priima nutarimus dėl Federacijos naujų narių priėmimo ar pašalinimo;
5.2.9. siūlo suvažiavimui Federacijos garbės narius;
5.2.10. nagrinėja pasiūlymus dėl Federacijos veiklos tobulinimo ir teikia juos suvažiavimui;
5.2.11. Vykdomasis komitetas aktyviai dalyvauja sprendžiant trenerių darbo sąlygų pagerinimo klausimus savivaldybėse, sporto mokyklose, taip pat organizuojant sporto renginius. Teikia Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlymus dėl dviratininkų varžybų įtraukimo į Lietuvos kompleksinių sporto renginių programą, dėl rezultatų vertinimo sistemos, dėl sporto mokyklų nuostatų ir kitų norminių dokumentų tobulinimo;
5.2.12. organizuoja dviračių sporto jubiliejinių datų paminėjimą, sporto veteranų pagerbimą, pakviečiant juos į Federacijos suvažiavimus bei rengiamas varžybas ir kitus renginius;
5.2.13. įstatymų nustatyta tvarka sprendžia fondų, įmonių steigimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus bei jų administracijos vadovų skyrimo ir atleidimo klausimus;
5.2.14. sprendžia klausimus dėl Federacijos narystės Lietuvos ar tarptautinėse organizacijose;
5.3. Vykdomojo komiteto posėdžius šaukia Federacijos prezidentas. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kas 3 mėnesiai. Prezidentas privalo sušaukti posėdį, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip penki Vykdomojo komiteto nariai. Susirinkimo vietą nustato Federacijos prezidentas.
5.4. Vykdomojo komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu. Vykdomasis komitetas gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Vykdomojo komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo daugiau kaip pusė Vykdomojo komiteto susirinkime dalyvavusių narių. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Vykdomojo komiteto pirmininko balsas. Jei Vykdomojo komiteto pirmininko nėra ar jis nedalyvauja posėdyje priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
5.5. Vykdomojo komiteto darbotvarkę, suderinęs su Federacijos prezidentu, ruošia Federacijos direktoratas ir Federacijos Generalinis sekretorius. Pasirašyta Vykdomojo komiteto pirmininko (Federacijos prezidento) Vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkė ir nutarimų projektai su aiškinamaisiais raštais prieš 3 darbo dienas iki posėdžio įteikiami Vykdomojo komiteto nariams.
5.6. Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami, sprendimai įforminami nutarimu, kuriuos pasirašo Vykdomojo komiteto pirmininkas (Federacijos prezidentas) ir laike 10 dienų išsiuntinėjami Federacijos nariams;