Skip to content Skip to footer

2021 M. LICENCIJAVIMO TVARKA

DVIRAČIŲ SPORTO LICENCIJOS ĮGIJIMO TVARKA 2021 M.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kam gali būtį išduodamos licencijos?

Tarptautinės dviračių sporto federacijos (UCI) licencijos išduodamos visiems, kurie užpildo visas reikiamas grafas Licencijos-prašymo-forma-2021  ir elektroniniu paštu licencijos@ldsf.lt atsiunčia kartu su nuotrauka licencijai (nuotraukos failo pavadinimas – vardas pavardė), pateikia prašomus dokumentus ir patvirtina, kad laikysis UCI ir Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) taisyklių bei sumoka metinį licencijos mokestį. Dviračių sporto licencija išduodama toje šalyje, kurioje licencijos prašantysis licencijos prašymo metu gyvena.

Kokius reikalavimus turiu atitikti, kad įgyčiau licenciją?

Sportininkams. Dviračių sporto licencija išduodama iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, jeigu sportininkai įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra gavę gydytojo leidimą sportuoti, dalyvauti varžybose bei įsipareigoja reguliariai ir laiku tikrintis sveikatos būklę bei atnaujinti gydytojo leidimą sportuoti ir dalyvauti varžybose.
*patvirtina, kad nevartoja draudžiamų dopingo preparatų, laikosi antidopingo taisyklių, etikos kodekso ir reglamentų;
* per keturis mėnesius nuo licencijos prašymo datos, užsiregistruoja ir praeina mokymus Pasaulinės Antidopingo agentūros mokymus ALPHA arba Lietuvos Antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo ir atsiunčia LDSF pažymėjimo kopiją.
*patvirtina, kad moka važiuoti dviračiu;
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, KET taisyklių;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;

Dviračių sporto licencija treneriams ir aptarnaujančiam personalui išduodama, jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, žino KET taisykles;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
*laikosi etikos ir elgesio kodekso;
*Treneriai- Įstatymų numatyta tvarka atitinka kvalifikacinius trenerio reikalavimus, bei kartą į keturis metus dalyvavo LDSF trenerių kvalifikacijos kėlimo seminare ir kas du metus išklauso antidopingo kursus;
* per keturis mėnesius nuo licencijos prašymo datos, užsiregistruoja ir praeina mokymus Pasaulinės Antidopingo agentūros mokymus ALPHA arba Lietuvos Antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo ir atsiunčia LDSF pažymėjimo kopiją.
*pateikia įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir paso kopiją.
*Trenerio asistentas – neatitinkantis trenerio kvalifikacijos reikalavimų, tačiau siekiantis tapti dviračių sporto treneriu. Trenerio asistentai yra vadovaujami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto (patvirtinto trenerio). Kartu su licencijos prašymu yra nurodoma kuris patvirtintas treneris vadovauja asistentui bei atsiunčiami dokumentai įrodantys, kad yra siekiama įgyti trenerio kvalifikaciją.
*Treneris, kuris vadovauja trenerio asistentui, yra atsakingas už asistentui skiriamas užduotis ir už asistento pasirengimą atlikti pavestas užduotis.

Dviračių sporto licencija teisėjams išduodama jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
*laikosi sąžiningumo ir etikos principų;
*yra puikiai susipažinę ir žino UCI taisykles;
*pateikia dviračių sporto teisėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

Kokių taisyklių privalau laikytis gaudamas UCI licenciją?

1. Aš patvirtinu, kad nežinau jokios priežasties, dėl kurios prašoma licencija negali būti išduota.
2. Pasižadu grąžinti licenciją, jeigu duomenys licencijoje pasikeistų.
3. Aš patvirtinu, kad nesu prašęs licencijos tiems patiems metams iš UCI ar bet kurios kitos Nacionalinės federacijos.
4. Aš pripažįstu savo išskirtinę atsakomybę už šį prašymą ir gautos licencijos naudojimą.
5. Aš visiškai pripažįstu UCI, Europos dviračių sporto sąjungos (UEC) ir LDSF statutus ir taisykles.
6. Aš dalyvausiu dviračių sporto varžybose ir renginiuose laikydamasis sportiškumo dvasios. Aš paklusiu man skirtoms nuobaudoms ir perduosiu bet kokius reikalavimus arba skundus pareigūnams, nurodytiems Taisyklėse. Aš perduosiu bet kokį ginčą, kuris gali kilti, išskirtinai teismams vietos, kur įsikurusi LDSF arba UCI būstinė.
7. Sutinku, kad dalyvaujant varžybose, kuriose yra atliekama dopingo kontrolė, būtų atliekama kontrolė ir paimamas mėginys. Sutinku, kad mėginio išvados būtų paviešintos ir tyrimo išvados su visa tikrinimo medžiaga būtų pateiktos klubui, profesionaliai komandai, mano gydytojui arba globėjui.
8. Pasižadu laikytis UCI antidopingo reglamento, esančio Pasaulinio Antidopingo reglamento dalimi, ir laikytis jo tarptautinių standartų, taip pat pasižadu, kad kreipdamasis į kitas organizacijas, laikysiuos visų UCI Antidopingo kontrolės reglamento reikalavimų ir Pasaulinės Antidopingo Agentūros reikalavimų.
9. Pasižadu, kad visus ginčytinus atvejus atiduosiu spręsti Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui (CAS) ir sutinku, kad jo išvados būtų galutinės.
10. Sutinku, kad visi paimti šlapimo mėginiai taptu UCI arba LDSF nuosavybe ir būtų panaudoti mokslo bei sveikatos apsaugos reikalams.
11. Sutinku, kad mano gydytojas ir/arba komandos (klubo) gydytojas, UCI arba LDSF prašymu pateiktų sąrašą visų mano naudotų medikamentų  prieš varžybas ir jų metu.
12. Sutinku, kad man būtų daromi kraujo tyrimai ir pripažįstu kraujo tyrimų rezultatus.
13. Aš patvirtinu, kad esu fiziškai pasiruošęs ir turiu gydytojo leidimą dalyvauti dviračių sporto treniruotėse ir varžybose.
14. Prisiimu atsakomybę, kad reguliariai tikrinsiuosi sveikatą, kaip numato mane tikrinantis gydytojas ir sportininkų sveikatos priežiūros taisyklės.
15. Esu susipažinęs su eismo taisyklėmis ir turiu leidimą treniruotis keliuose.
16. Susipažinęs ir laikausi visų UCI ir LDSF taisyklių.
17. Su duomenų apsaugos taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku.
18. Su saugaus eismo taisyklėmis susipažinau, su jomis sutinku ir pažadu jų laikytis.
19. Su etikos ir drausmės kodeksu ir atsakomybėmis už brutalų elgesį varžybų metu susipažinau ir su jais sutinku.
20. Susipažinau su draudimo sąlygomis, instrukcija ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti, naudojami ir saugomi „If P&C Insurance AS filiale”.
21. Pagal UCI Antidopingo taisykles, įsigaliojančias 2020.01.01, sportininkai, įtraukti į UCI sąrašą, kuris publikuojamas UCI svetainėje, privalo užsiregistruoti Pasaulinės Antidopingo agentūros svetainėje ir praeiti e-mokymus ALPHA mokymus ar lietuvišką atitikmenį Be Dopingo.

Kokius mokymus privalau praeiti?

Pagal UCI Antidopingo taisykles, įsigaliojančias 2020.01.01, sportininkai, įtraukti į UCI sąrašą, kuris publikuojamas UCI svetainėje, privalo užsiregistruoti Pasaulinės Antidopingo agentūros svetainėje ir praeiti e-mokymus iki 2020 m. balandžio 30 d.

Kiti sportininkai, treneriai ar kitas personalas, per keturis mėnesius nuo licencijos prašymo datos, užsiregistruoja ir praeina mokymus Pasaulinės Antidopingo agentūros mokymus ALPHA arba Lietuvos Antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo ir atsiųsti LDSF pažymėjimą.

Kokios yra draudimo taisyklės?

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų nedengia smulkių traumų. Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti šiame dokumente: LDSF nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklės.  Kiekvienas licencijos prašytojas gaus vardinį draudimo sertifikatą. Draudimas įsigalioja nuo dienos, kuri yra nurodoma sertifikate (vėliausiai 10 dienų nuo licencijos prašymo atsiuntimo dienos), tačiau tik po apmokėjimo. Negavus draudimo sertifikato po 10 d.d. ir po atlikto apmokėjimo, susisiekti su info@ldsf.lt. 

Atsitikus nelaimingam atsitikimui užpildyti šią formą.

Informacijai skambinti trumpuoju telefonu 1620 arba +37052108925.

Kokiose dviračių sporto renginiuose man yra reikalinga UCI licencija?

UCI licencija reikalinga visuose UCI, UEC ir LDSF rengiamuose varžybose. Taip pat daugelyje užsienyje rengiamų varžybų organizatoriai reikalauja UCI licencijos. Vaikams LDSF rengiamose varžybose licencija reikalinga tik jiems dalyvaujant jaunučių amžiaus grupės lenktynėse. Tačiau LDSF licencija yra rekomenduojama visiems sportininkams.

Kokia UCI licencijos kaina?

Nr. 1., kai draudimo suma

mirties atveju 10 000 Eur, neįgalumo atveju 10 000 Eur, traumų atveju 3 000 Eur.

TipasKai atsiunčiamas licencijos prašymas iki birželio mėnesio, EurKai atsiunčiamas licencijos prašymas po birželio mėnesio, EurUžsisakant civilinės atsakomybės draudimą
WorldTeams komandų dviratininkams 225209Nr. 1
licencijos kaina+20 Eur
Professional Continental komandų dviratininkams165149
Continental komandų dviratininkams 10892
Vyrams (Elitas)7357
Moterims (Elitas)7357
Jaunimui (U-23)6549
Veteranams (30 m. ir vyresniems)7357
Jauniams (2003-2004m.)5539
Jaunėms (2003-2004 m.)5539
Jaunučiams (2005-2006 m.)5539
Jaunutėms (2005-2006 m.)5539
Berniukams (2007-2008 m.)5539
Mergaitėms (2007-2008 m.)5539
Teisėjams6044
Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose)7357
Personalui (treneriai, mechanikai, komandų vadovai ir kt.)6246
Papildoma kopija55

Nr. 2., kai draudimo suma
mirties atveju 1 500 Eur, ne
įgalumo atveju 1 500 Eur, traumų atveju 1 500 Eur.

TipasKai draudžiamasi visiems metams, EurUžsisakant civilinės atsakomybės draudimą
WorldTeams komandų dviratininkams 185Nr. 2
licencijos kaina+20 Eur
Professional Continental komandų dviratininkams125
Continental komandų dviratininkams 68
Vyrams (Elitas)33
Moterims (Elitas)33
Jaunimui (U-23)25
Veteranams (30 m. ir vyresniems)33
Jauniams (2003-2004 m.)15
Jaunėms (2003-2004 m.)15
Jaunučiams (2005-2006 m.)15
Jaunutėms (2005-2006 m.)15
Berniukams (2007-2008 m.)15
Mergaitėms (2007-2008 m.)15
Teisėjams20
Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose)33
Personalui (treneriai, terapeutai, mechanikai, komandų vadovai ir kt.)22
Papildoma kopija5

Antros ar daugiau licencijų kaina, kai tam pačiam asmeniui yra prašoma išduoti kelių rūšių licencijas:

TipasKai draudžiamasi visiems metams, Eur
WorldTeams komandų dviratininkams 175
Professional Continental komandų dviratininkams115
Continental komandų dviratininkams 68
Vyrams (Elitas)23
Moterims (Elitas)23
Jaunimui (U-23)15
Veteranams (30 m. ir vyresniems)23
Jauniams (2003-2004 m.)5
Jaunėms (2003-2004 m.)5
Jaunučiams (2005-2006 m.)5
Jaunutėms (2005-2006 m.)5
Berniukams (2007-2008 m.)Vaikai iki 2008 m. 55
Mergaitėms (2007-2008 m.)5
Teisėjams10
Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose)23
Personalui (treneriai, terapeutai, mechanikai, komandų vadovai ir kt.)12
Papildoma kopija5

Civilinės atsakomybės draudimas dviratininkams visame pasaulyje, išskyrus JAV ir Kanadą.

Draudimo objektu laikoma papildomų apdraustųjų civilinė atsakomybė dėl žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei, padarytos Jums vykdant veiklą – dviračių sportas. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija – Visas pasaulis, išskyrus JAV/Kanadą;

Draudimo objektu nelaikoma Jūsų civilinė atsakomybė dėl žalos, kilusios dėl jojimo pamokų organizavimo, jodinėjimo, auto-moto sporto, važinėjimo keturračiais motociklais, plaukiojimo baidarėmis, valtimis, plaustais, skraidymo parašiutais, oro balionais bei kitų laisvalaikio pramogų;

Nedraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl auklėtinių, vaikų, renginio dalyvių priežiūros, nepriežiūros, įskaitant, bet neapsiribojant ir dėl žalos padarytos šių asmenų vieni kitiems ir / ar kitiems tretiesiems asmenims ir jų turtui;

Nepriklausomai nuo apsaugos galiojimo laikotarpio, draudimo įmoka neperskaičiuojama;

Draudimo apsauga negalioja dėl žalos padarytos Draudėjui/ Papildomiems apdraustiesiems patikėtam kilnojamam/ nekilnojamam turtui;

Įvykis laikomas nedraudžiamuoju, jei kyla atsakomybė dėl Jūsų veiksmų, kai Jūs buvote apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų arba alkoholio koncentracijos lygis kraujyje viršijo 0,4 promilės;

Draudimo suma 10 000 Eur, franšizė 145 Eur, metinė įmoka mokama kartu su licencija 20 Eur. Detali informacija www.if.lt.

*Licencijų kainoraštis gali keistis pagal LDSF Vykdomojo komiteto posėdžio nutarimus.

Kuo skiriasi Vyro/Moters (Elito) ir Veterano licencija?

Su Veterano licencija negalėsite dalyvauti Lietuvos dviračių čempionatuose ir kitose varžybose Elito grupėje, o su Vyro/Moters (Elito) licencija negalėsite dalyvauti veteranų grupėje, jei tokios grupės yra nurodytos.

Kur siųsti licencijos prašymo formą? Ar reikalinga nuotrauka? Kaip sumokėti licencijos mokestį?

Licencijos prašymą reikia atsiųsti į federaciją el. paštu licencijos@ldsf.lt.

Prie licencijos prašymo būtina pridėti nuotrauką, jos failą įvardijant “vardas pavardė” (neatsižvelgiant į tai, ar ji buvo teikta ankstesniais metais).

Už licenciją sumokėti tik banko pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais:

Lietuvos dviračių sporto federacija
Swedbank
LT947300010000627215
Žemaitės g. 6, Vilnius
LT-03117
Įmonės kodas: 191587590

Įmokos paskirtis: už licenciją.

Per kiek laiko padaroma UCI licencija?

Licencija po apmokėjimo ir maketo patvirtinimo padaroma per 10 darbo dienų. Jei licencijos išdavimas reikalauja skubesnio termino (iki 3 darbo dienų) – mokestis yra dvigubinamas. Pagaminus licenciją atskirai neinformuojama. Pasiteirauti apie pagamintą licenciją galite telefonu +3706 98 46020

Ar licenciją gali gauti tik dviratininkas?

Ne. Licencijos prašymus gali teikti visi važinėjantys dviračiu, komandų vadovai, treneriai, gydytojai, mechanikai, vairuotojai, mėgėjai ir kiti.

Lietuvos dviračių plento čempionate techninį/komandos automobilį vairuojantys asmenys privalo turėti UCI vairuotojo licenciją licenciją ir atvykti į mokymus/susirinkimus, jei tokie yra organizuojami.

Kur galiu atsiimti UCI licenciją?

Licenciją galima atsiimti Vilniuje, Žemaitės g. 6-420 arba pasinaudojus kurjerio paslaugomis, kurį užsisakote patys. Atsiimant licenciją patikrinti ar informacija teisinga ir atsiimamas licencijos draudimas.

Kam yra perduodami mano licencijos duomenys?

Visų licencijos prašančiųjų informacija elektroniniu būdu federacijos yra perduodama, naudojama ir saugoma Tarptautinėje dviračių sporto federacijoje (UCI). Informacija gali būti perduodama antidopingo organizacijoms, Tarptautiniam sporto arbitražo teismui, UCI teisminėms institucijoms, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, jei: tiriamas potencialus UCI taisyklių pažeidimas bei bet kuriuo kitu tikslu, tvarkant asmeninę informaciją teisėtais ir atitinkančiais veiksmai, admistruojant ir valdant dviračių sportą. Nurodyto kontaktinio asmens duomenys spausdinami and licencijos ir su jais bet kuriuo metu gali būti susisiekta, dėl licencijos prašyme tuos duomenis nurodžiusio asmens nelaimės ar kita. Dėl asmens duomenų naudojimo/panaikinimo galima kreiptis ir tiesiai į UCI: data.protection@uci.ch. Taip pat, perduodama, naudojama ir saugoma “If P&C Insurance AS filiale”.

Kaip atrodo UCI licencija?