Skip to content Skip to footer
LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS NARIAI
 NARYSTĖS SĄLYGOS
Iš LDSF įstatų, įregistruotų 2022 m. gruodžio 8 d.
 • Federacijos nariai yra juridiniai asmenys. Federacijos narys gali būti kelių federacijų (asociacijų) nariu.
 • Federacijos nariai gali būti visos sporto organizacijos, veikiančios Lietuvos dviračių sporto labui, ir atitinkančios šiuose įstatuose keliamus reikalavimus bei įsipareigojančios laikytis šių įstatų.
 • Į Federaciją gali būti priimti garbės nariai. Garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Lietuvos dviračių sportui, kuriuos tvirtina Federacijos narių konferencija (toliau – Konferencija), pasiūlius Federacijos Vykdomajam komitetui (toliau – Vykdomasis komitetas). Garbės nariai stojamojo mokesčio nemoka. Garbės nariai neturi Federacijos nario teisių ir pareigų. Jie gali dalyvauti Konferencijose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus, tačiau neturi balsavimo teisės.
 • Federacijos narius priima ir šalina Vykdomasis komitetas. Dokumentai dėl stojimo į Federaciją pateikiami Federacijai. Juridinis asmuo, norintis tapti Federacijos nariu turi pateikti: motyvuotą prašymą, veiklos aprašymą, savo įstatų patvirtintą kopiją, registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją, 3 Federacijos narių rekomendacijas, kitus Vykdomojo komiteto reikalaujamus pateikti dokumentus. Sprendimą Vykdomasis komitetas priima nevėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo. Asmuo, kurio priėmimui į Federacijos narius pritarė Vykdomasis komitetas, tampa Federacijos nariu tik tuomet, kai sumoka stojamąjį mokestį. Vykdomojo komiteto sprendimą dėl atsisakymo priimti į Federacijos narius galima apskųsti Konferencijai.
 • Visi Federacijos nariai privalo mokėti stojamąjį bei nario mokestį, kurį nustato Konferencija. Garbės nariai nario mokesčio nemoka. Stodami į Federaciją, nariai įsipareigoja savo veikloje laikytis šių įstatų ir Vykdomojo komiteto sprendimų (nutarimų), Federacijos taisyklių ir kitų norminių dokumentų. Federacijos narių įstatai neturi prieštarauti Federacijos įstatams. Visi Federacijos nariai pagal Federacijos įstatus turi teisę deleguoti savo vieną atstovą (delegatą) su balso teise į Konferenciją.
 • Federacijos nariai turi teisę:
  • dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje su vieno balso teise;
  • aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje;
  • per savo atstovus būti išrinktiems į Federacijos valdymo organus;
  • teikti pasiūlymus Federacijos veiklos tobulinimui, įstatų pakeitimui, dalyvauti pateiktų pasiūlymų svarstyme;
  • gauti pilną informaciją apie Federacijos veiklą;
  • būti paskatinti, naudotis Federacijos atributika;
  • nustatytomis sąlygomis naudotis visomis Federacijos organizuojamomis priemonėmis;
  • savo noru išstoti iš Federacijos.
 • Federacijos nariai privalo:
  • aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje:
   • prisidėti prie Lietuvoje vykstančių dviračių sporto varžybų organizavimo bent vieną kartą per metus;
   • prisidėti prie Federacijos veiklos gerinimo;
   • prisidėti prie dviračių sporto populiarinimo;
   • iki Eilinės konferencijos pateikti Federacijai ataskaitą apie ataskaitinių metų veiklą.
  • laikytis visų Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) ir Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) patvirtintų antidopingo taisyklių, Etikos ir drausmės kodekso.
  • laikytis Federacijos įstatų, Vykdomojo komiteto ir/arba jo įsteigtų komitetų sprendimų (nutarimų) ir kitų Federacijos norminių dokumentų, taip pat juos vykdyti, vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, kitais teisės aktais;
  • laikytis profesinės ir sporto etikos normų, sąžiningo veikimo;
  • iki ataskaitinės (rinkiminės) Konferencijos sumokėti nario mokestį už einamuosius metus, vykdyti kitus savo įsipareigojimus;
  • informuoti Federaciją apie įstatų pasikeitimus ir pateikti jų kopiją;
  • visomis įmanomomis priemonėmis kovoti prieš UCI uždraustų preparatų ir metodų naudojimą.
 • Jeigu Federacijos narys nesilaiko įstatų ir kitų Federacijos norminių dokumentų, nevykdo nutarimų, nemoka nario mokesčio, nevykdo kitų Federacijos nario pareigų, diskredituoja Federacijos vardą arba padaro svarbių pažeidimų, jis gali būti pašalinamas iš Federacijos. Prieš priimdamas sprendimą dėl pašalinimo iš Federacijos, Vykdomasis komitetas išklauso šalinamo nario paaiškinimo. Vykdomojo komiteto sprendimą galima apskųsti Konferencijai. Konferencijos sprendimas neapskundžiamas ir yra galutinis, išskyrus tuos atvejus, kai Konferencijos sprendimas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Federacijos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams.
 • Išstojant nariui iš Federacijos, nario mokestis ar kitaip Federacijai perduotos lėšos ir turtas jam negrąžinami. Tokios pat sąlygos išlieka ir pašalinimo iš Federacijos narių atveju.
 • Narystė Federacijoje pasibaigia, kai Vykdomasis komitetas patvirtina nario pareiškimą išstoti iš Federacijos, nariui nustojus egzistuoti kaip registruotam juridiniam asmeniui, taip pat likvidavus Federaciją.
 • Tas pats juridinis arba fizinis asmuo gali turėti tik vieną balsą Konferencijos metu, nors nariais gali būti ir keli to pačio juridinio ar fizinio asmens atstovaujami klubai. 
2018 m. kovo 30 d. LDSF ataskaitų konferencijos metu patvirtinti mokesčiai: stojimo – 50 EUR, metinis narystės – 30 EUR.

Valstybinė mokesčių inspekcija 2010-02-10 aiškinamajame rašte „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, nurodo kokios pajamos nepriskiriamos prie pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės ir komercinės veiklos pajamų: „Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos“.

Mokesčiai mokami banko pavedimu:

Lietuvos dviračių sporto federacija

Smolensko g. 6-416, LT-03201 Vilnius

Įmonės kodas: 191587590

LT947300010000627215 (Swedbank)