Skip to content Skip to footer

FEDERACIJOS ORGANIZACINĖ STRŪKTŪRA

(iš LDSF įstatų)

4.1 Federacijos organai yra šie: Federacijos narių suvažiavimas, Federacijos Vykdomasis komitetas, Prezidentas, Generalinis sekretorius, revizijos komisija.

4.2 Federacijos aukščiausias organas – Federacijos narių suvažiavimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Eilinis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas Federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu vieną kartą per metus. Ataskaitinis rinkiminis Federacijos narių suvažiavimas šaukiamas po vasaros Olimpinių žaidynių iki kalendorinių metų, kuriais vyko vasaros Olimpinės žaidynės, metų pabaigos. Vykdomajam komitetui nutarus arba ne mažiau kaip 1/3 Federacijos narių rašytiniu prašymutaip pat Prezidento iniciatyva, per mėnesį turi būti šaukiamas neeilinis Federacijos narių suvažiavimas.

4.3 Federacijos narių suvažiavimas:

4.3.1 keičia Federacijos įstatus ir vidaus darbo reglamentus;

4.3.2. Slaptu ar atviru balsavimu ketverių metų laikotarpiui renka:

4.3.2.1. Federacijos prezidentą, kurio kandidatūrą (kandidatūras) raštu likus ne mažiau 30 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pasiūlo ne mažiau 1/5 federacijos narių.  Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato raštiškas sutikimas būti renkamu, kandidato gyvenimo aprašymas, kandidato 4 metų dviračių sporto plėtojimo veiklos programos projektas.

4.3.2.2. Federacijos prezidento siūlymu – pirmąjį viceprezidentą, viceprezidentą, generalinį sekretorių ir vieną Federacijos vykdomojo komiteto narį. Už Prezidento siūlomus  kandidatus  balsuojama vieną kartą už visą komandą.

4.3.2.3. papunktyje 4.3.2.2  nurodytų siūlomų asmenų sąrašas. Kandidatų į Federacijos prezidentus duomenys (nuotrauka, gyvenimo aprašymas, programa, siūlomi viceprezidentai, generalinis sekretorius, Federacijos vykdomojo komiteto narys) skelbiami Federacijos interneto tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų iki  ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.

4.3.2.4. Federacijos viceprezidentą ir tris  Federacijos vykdomojo komiteto narius, kuriuos raštu likus ne mažiau 20 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo pasiūlo 1/5 federacijos narių. Prie tokio siūlymo turi būti pridedami kandidato (-ų) raštiškas sutikimas būti renkamu ir kandidato gyvenimo aprašymas, kurie skelbiami Federacijos interneto tinklalapyje ne mažiau nei 20 dienų iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.

4.3.2.4. Revizijos komisiją iš 3 narių.

4.3.2.5. Teisėjų sąjungos pirmininkas (-ė) ir trenerių tarybos pirmininkas (-ė) į Vykdomąjį komitetą papuola automatiškai. Ir turi būti  išrinkti iki suvažiavimo arba po suvažiavimo ne vėliau kaip 2 savaitės po suvažiavimo.“

4.3.3 suteikia Federacijos garbės nario vardą;

4.3.4 tvirtina praėjusių metų finansinę ir veiklos ataskaitą;

4.3.5 vertina Federacijos Vykdomojo komiteto metinę veiklą;

4.3.6 tvirtina ilgalaikę (keturmečio) dviračių sporto plėtojimo programą;

4.3.7 renka atstovus į LTOK Generalinę asmblėją;

4.3.8 tvirtina metinę veiklos programą, nustato stojamojo mokesčio ir narių mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką;

4.3.9 tvirtina revizijos komisiją;

4.3.10 tvirtina revizijos komisijos ataskaitą;

4.3.11 sprendžia kitus svarbiausius Federacijos veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitiems valdymo organams ir kurie įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę.

4.4 Federacijos narių suvažiavimas gali atšaukti bet kurį Federacijos Vykdomojo komiteto narį nepasibaigus jo kadencijai, jeigu to raštiškai prašo ne mažiau kaip ½ Federacijos narių, nurodančių tokio atšaukimo svarbius motyvus (nelanko posėdžių, nedalyvauja Federacijos visuomeninėje veikloje, šiurkščiai nusižengia etikos ar moralės principams).

4.5 Kvietimai į suvažiavimą  ir suvažiavimo darbotvarkė siunčiama Federacijos nariams ne vėliau kaip 30 dienų iki suvažiavimo. Kartu su kvietimu turi būti išsiųsti pagrindinių dokumentų, teikiamų svarstyti suvažiavime, projektai ir atsaskaitos.

4.6 Prieš pradedant suvažiavimą,  mandatų komisija patvirtina kiekvieno atstovo (delegato) dalyvavimo suvažiavime teisėtumą.

4.7 Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Federacijos narių.

4.8 Suvažiavime pirmiausia balsuojama dėl darbotvarkės ir jos pakeitimų. Pradedama balsuoti nuo paskutinio pasiūlymo.

4.9 Kiekvienas delegatas turi po vieną balsą. Sprendimas, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais delegatais). Sprendimams priimti dėl Federacijos įstatų pakeitimo, Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (likvidavimo ar reorganizavimo) reikia ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių ir balso teisę turinčių delegatų (atstovų).

4.10 Suvažiavimui nusprendus, galima balsuoti tiek atviru, tiek uždaru balsavimu.

4.11 Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, Federacijos Vykdomasis komitetas per 30 dienų šaukia pakartotinį Suvažiavimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek susirinks Suvažiavimo delegatų.

4.12 Suvažiavimo sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos. Suvažiavimo sprendimai įforminami nutarimais, kuriuos pasirašo Federacijos prezidentas ir per 10 dienų išsiunčiama Federacijos nariams.

4.13 Suvažiavimo protokolą rašo vienas iš Federacijos direktorato darbuotojų arba prezidento paskirtas asmuo.

4.14 Visi Federacijos nariai, ne vėliau kaip 10 dienų iki Federacijos narių suvažiavimo, gali raštiškai siūlyti dėl Federacijos darbotvarkės papildymo, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų dokumentų projektų.