Skip to content Skip to footer

Lietuvos dviračių sporto teisėjų sąjunga

Pirmininkė Roberta Vainauskienė

Address: Lietuvos dviračių sporto taisėjų sąjunga J.Basanavičiaus g. 29, Vilnius

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO TEISĖJŲ SĄJUNGOS
Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos dviračių sporto sąjunga (toliau — Sąjunga) yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti savanoriškai apsijungusius Lietuvos dviračių sporto plente ir treke teisėjus, koordinuoja jų veiklą, veikia dviračių sporto labui Lietuvoje.

1.2. Sąjunga atstovauja respublikos dviračių sporto teisėjus Lietuvoje ir užsieniyje.

1.3. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Respublikos įstatymais, Tarptautinės dviračių sąjungos reglamentu, Lietuvos dviračių sporto federacijos reglamentu ir šiais įstatais.

1.4. Sąjunga yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą banke, antspaudą, nario ženklą, uniformą, garbės nario ženklą. Sąjunga už savo prievoles atsako savo turtu.

1.5. Sąjunga bendradarbiauja su įvairiomis įregistruotomis visuomeninėmis organizacijomis bei visuomeninėmis sporto organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

1.6. Sąjunga turi teisę įstoti arba jungtis į kitas visuomenines organizacijas.

1.7. Sąjungos būstinė — J. Basanavičiaus g. 29, Vilnius 2009, a/d 622, tel.: 230841, fax.: 230851.

II. SĄJUNGOS TIKSLAI

2.1. Sąjungos tikslas.
2.1.1. plėtoti bei populiarinti dviračių sportą Lietuvoje,
2.1.2. objektyviu ir kvalifikuotu teisėjavimu prisidėti ugdant Lietuvos dviratininkų meistriškumą,
2.1.3. teisėjauti dviračių sporto varžybose Lietuvoje ir užsienyje, bei kitose sporto varžybose,
2.1.4. rūpintis teisėjų kvalifikacijos kėlimu, padėti teisėjams mokytis užsienio kalbų, informuoti apie naujoves (pakeitimus) TDS reglamente,
2.1.5. aprūpinti savo narius reglamentu, apranga, inventoriumi,
2.1.6. savo tikslams įgyvendinti — steigti įmones įstatymais numatyta tvarka.

2.2 Sąjungos principai:
2.2.1. gerbti TDS taisykles,
2.2.2. griežtai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų,
2.2.3. vadovautis bendražmoniškais bendravimo principais,
2.2.4. tarpusvio supratimas tarp Sąjungos narių, sportininkų, trenerių bei kitų asmenų.

2.3. Stodami į šią Sąjungą nariai įsipareigoja laikytis šių įstatų reikalavimų.

III. SĄJUNGOS NARIAI

3.1. Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų amžiaus, kurie pripažįsta šiuos įstatus, moka nario mokęstį, ar teikia paramą ir veikia Lietuvos dviračių sporto labui. Sąjungos Garbės nariais gali tapti itin nusipelnę Lietuvos dviračių sporto teisėjai, jie nemoka nario mokesčio.

3.2. Prašymus dėl priėmimo priima sekretorius ir pateikia valdybai svarstyti. Sąjungos valdybai pritarus, tampama laikinuoju nariu. Tikrąją narystę suteikia suvažiavimas.

3.3. Nariai gali bet kada išstoti iš Sąjungos. Tokiu atveju įmokėti mokesčiai ar kitaip perduotos lėšos bei turtas negrąžinami.

3.4. Narys, nesilaikantis šių įstatų, ar kitaip kenkiantis Sąjungos interesams, valdybos teikimu, pritarus ne mažiau kaip pusei suvažiavimo dalyvių, gali būti pašalintas iš Sąjungos narių.

3.5. Visi Sąjungos nariai turi lygias teises.

3.6. Sąjungos nariai turi teisę:
3.6.1. dalyvauti Suvažiavime, rinkti ir būti išrinktais į vadovaujančius ar kitus postus,
3.6.2. teisėjauti bet kuriose dviračių sporto varžybose, užimant pareigas, atitinkančias savo kvalifikaciją,
3.6.3. teikti pasiūlymus Sąjungos įstatų ir darbo tobulinimui,
3.6.4. naudotis Sąjungos simbolika, inventoriumi, uniforma,
3.6.5. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
3.6.6. dalyvauti svarstant jo veiklą ar elgesį,
3.6.7. gauti darbo užmokestį ir kompensacijas už visas išlaidas, susijusias su teisėjavimu varžybose.

3.7. Sąjungos nariai privalo:
3.7.1. aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje,
3.7.2. laiku mokėti nario mokestį,
3.7.3. laikytis šių įstatų,
3.7.4. saugoti ir tausoti Sąjungos turtą.

IV. SĄJUNGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

4.1. Sąjungos aukščiausias organas — Suvažiavimas, kviečiamas Valdybos vieną kartą per metus, sausio – kovo mėnesiais. Ataskaitinis – rinkiminis Suvažiavimas kviečiamas kas ketveri metai.

4.2. Neeiliniai Suvažiavimai kviečiami:
4.2.1. Sąjungos Valdybai nutarus,
4.2.2. jeigu to reikalauja, nurodant motyvus, ne mažiau kiaiup trečdalis Sąjungos narių. Tokiu atveju Valdyba privalo sušaukti neeilinį suvažiavimą ne vėliau kaip per 30 dienų po reikalavimo įteikimo.

4.3. Sąjungos suvažiavimas:
4.3.1. priima, tvirtina, keičia ir papildo Sąjungos įstatus,
4.3.2. renka sąjungos valdybą iš 3 asmenų: pirminiką, pirmininko siūlymu – pavaduotoją ir atsakingąjį sekretorių. Renka Revizijos komisiją,
4.3.3. suteikia garbės vardus ir atima juos,
4.3.4. nustato nario mokesčio dydį,
4.3.5. vertina valdybos veiklą,
4.3.6. tvirtina Revizijos komisijos ataskaitą,
4.3.7. renka delegatus atstovauti Sąjungą kitose organizacijose,
4.3.8. tvirtina naujų narių priėmimą, šalina narius,
4.3.9. sprendžia visus kitus Sąjungos veiklos klausimus.

4.4. Suvažiavimas gali vykti susirinkus ne mažiau kaip pusei Sąjungos narių.

4.5. Kvietimai į eilinį ar neeilinį Suvažiavimą ir darbotvarkė turi būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki suvažiavimo.

4.6. Narių pasiūlymai Suvažiavimui turi būti pateikti valdybai raštu ne vėliau kaip 10 dienų iki Suvažiavimo pradžios.

4.7. Dviems trečdaliams Suvažiavimo dalyvių nutarus, į darbotvarkę gali būti įtraukti papildomi klausimai.

4.8. Visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Bet koks pasiūlymas, nesurinkęs daugiau nei pusės dalyvaujančiųjų balsų, atmetamas. Pasiūlymas taip pat atmetamas, jei surinko lygiai pusę balsų.

4.9. Suvažiavimo nutarimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas galimas renkant valdybą — pirmininką, pavaduotoją, sekretorių ir Revizijos komisijos narius.

4.10. Suvažiavimo nutarimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Nutarimus pasirašo Sąjungos primininkas ir atsakingas sekretorius.

4.11. Sąjungos nariai turi laikytis Suvažiavimo nutarimų.

V. SĄJUNGOS VALDYBA

5.1. Tarp Suvažiavimų Sąjungai vadovauja, ją atstovauja ir visus reikalus tvarko Valdyba. Jos veikla neturi prieštarauti šiems įstatams ir Suvažiavimo nutarimams.

5.2. Valdybą sudaro 3 asmenys: Pirmininkas, Pirmininko Pavaduotojas ir Atsakingasis sekretorius.
Jei pasitraukia ar mirštas Sąjungos pirmininkas, jo pareigas perima pavaduotojas iki artimiausio Suvažiavimo, kuris išrenka naują pirmininką iki ataskaitinio – rinkiminio Suvažiavimo.

5.3. Valdyba:
5.3.1. kuria reikalingas komisijas, tvirtina jų sudėtis, nustato ir keičia jų reglamentus,
5.3.2. organizuoja teisėjų seminarus, suvažiavimus ir stebi kaip laikomasi jų nutarimų,
5.3.3. tvirtina vyr. teisėjus ir vyr. sekretorius, skiria teisėjauti Respublikoje vykdomoms dviračių sporto varžyboms, kontroliuoja jų darbą,
5.3.4. skiria etatinius, samdo reikalingus darbuotojus, nustato jų skaičių ir atlyginimus, tvirtina pareigybines instrukcijas,
5.3.5. nagrinėja pasiūlymus dėl Sąjungos veiklos tobulinimo ir teikia išvadas Suvažiavimui,
5.3.6. priima nutarimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo,
5.3.7. sprendžia įmonių steigimo ir likvidavimo, jų direktorių skyrimo ir atleidimo, samdomų darbuotojų klausimus.
5.3.8. Valdybos sprendimai galioja, jei juos priimant dalyvavo visi trys nariai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu.
Pasitraukus ar atsistatydinus nors vienam nariui, Pirmininkas privalo kvieti suvažiavimą naujų narių rinkimui į Valdybą.
5.3.9. valdybos posėdžius kviečia Pirmininkas esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Primininkas privalo kviesti Valdybos posėdį, jei to prašo nors vienas narys,
5.3.10. valdyba tvirtina asmenis, turinčius parašo teisę.

5.4. Sąjungos Pirmininkas:
5.4.1. renkamas ketveriems metams,
5.4.2. pirmininkauja Valdybos posėdžiams ir Sąjungos Suvažiavimui,
5.4.3. atstovauja Sąjunga kitose organizacijose,
5.4.4. pasirašo visus dokumentus arba įgalioja pavaduotoją ir sekretorių pasirašyti juos,
5.4.5. skaito pranešimą apie Sąjungos veiklą Suvažiavimui,
5.4.6. nesant Pirmininko, jo pareigas atlieka Pavaduotojas.

VI. SĄJUNGOS TURTAS IR LĖŠOS

6.1. Sąjungos turtą sudaro pirktos, dovanotos, paveldėtos įvairios materialinės vertybės, įskaitant ir ilgalaikį turtą. Teisė disponuoti šiuo turtu priklauso tik pačiai Sąjungai.

6.2. Sąjungos lėšas sudaro:
6.2.1. nario mokesčiai,
6.2.2. lėšos gautos iš kitų visuomeninių organizacijų,
6.2.3. paaukotos lėšos,
6.2.4. įplaukos iš reklamos,
6.2.5. lėšos, gautos iš Sąjungos įsteigtų įmonių veiklos,
6.2.6. rėmėjų lėšos,
6.2.7. kitos lėšos.

6.3. sąjunga laisvai disponuoja visu savo turtu, nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų.

6.4. Visas Sąjungos lėšas tvarko Sąjungos valdyba.

6.5. Sąjungos iždą tvarko Valdybos patvirtintas finansininkas. Jis atsako už buhalterinę ir finansinę apskaitą.

6.6. Visus finansinius dokumentus pasirašo finansininkas, taip pat Pirmininkas arba Pirmininko pavaduotojas, o jiems nesant — atsakingasis sekretorius.

VII. SĄJUNGOS VEIKLOS KONTROLĖ

7.1. Sąjungos Suvažiavimas renka Revizijos komisiją iš trijų narių ketveriems metams. Revizijos komisija iš savo narių tarpo išsirenka pirmininką. Revizijos komisijos nariais negali būti Valdybos nariai.
Revizijos komisija atsiskaito Suvažiavimui.

7.2. Revizijos komisija privalo:
7.2.1. tikrinti visus Sąjungos buhalterinės-finansinės apskaitos dokumentus,
7.2.2. tirti Pirmininko, Valdybos ir jos narių priimtų nutarimų teisėtumą,
7.2.3. artimiausiame Valdybos posėdyje ir Suvažiavime pranešti tikrinimo rezultatus,
7.2.4. tirti viešai paskelbtas kritines pastabas dėl Sąjungos ar jos darbuotojų veiklos ir teikti pasiūlymus Valdybai ar Suvažiavimui.

VIII. SĄJUNGOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

8.1. Sąjungos veikla pasibaigia suvažiavime 2/3 dalyvavusių narių balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.

8.2. Sąjungos veiklos pasibaigimo atveju visas turtas ir lėšos, atsiakaičius su kreditoriais, sunaudojamas įstatymais nustatyta tvarka.

Patvirtinta
Lietuvos dviračių sporto teisėjų suvažiavime
Panevėžyje, 1998 gegužės 1d.