Skip to content Skip to footer

DARIUS LEVICKIS

Prezidentas

+3706 86 75939
darius.levickis@voltas.lt

RAMŪNAS NAVARDAUSKAS

I Viceprezidentas

+3706 4879 607
ramunas.navardauskas
@gmail.com

VIDA DOLGOVIENĖ

Viceprezidentė

+3706 100 7097
vida.dolgoviene@gmail.com

ANTANAS TAUČIUS

Teisėjų sąjungos pirmininkas

+370 687 87 033
a.taucius@gmail.com

GINTAUTAS VOLUNGEVIČIUS

Trenerių tarybos pirmininkas

+37068790151
volgint@gmail.com

DONATAS ARMONAS

Vykdomojo komiteto narys

+3706 9875 698
armonas.d@gmail.com

VYTAUTAS KAUPAS

Vykdomojo komiteto narys

+3706 8758 315
vytautaskaupas@gmail.com

VYKDOMASIS KOMITETAS

 • Vykdomąjį komitetą sudaro 7 nariai: Federacijos prezidentas, viceprezidentas, trenerių tarybos deleguotas atstovas, teisėjų sąjungos deleguotas atstovas ir 3 Federacijos nariai (jų atstovai). Bent viena Vykdomojo komiteto narė turi būti moteris. Vykdomojo komiteto darbui vadovauja Vykdomojo komiteto pirmininkas. Vykdomojo komiteto pirmininko pareigas atlieka Prezidentas arba jo paskirtas asmuo.
 • Vykdomojo komiteto nariu negali būti Federacijos samdomas darbuotojas. Vykdomojo komiteto nariu negali būti asmuo, vyresnis nei 74 metai.
 • Vykdomojo komiteto nariai gali būti renkami ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.
 • Vykdomasis komitetas sprendžia visus klausimus, kurių nesprendžia Konferencija:
  • tvirtina Federacijos vidaus darbo tvarkos taisykles, etatų sąrašą, atlyginimų dydį, pareiginius nuostatus, skatinimo priemonių sąlygas, priima sprendimus dėl Generalinio sekretoriaus samdymo Prezidento teikimu, Federacijos darbuotojų samdymo Generalinio sekretoriaus teikimu;
  • organizuoja Konferencijas, įgyvendina jų nutarimus, atsiskaito už metinę veiklą, tuo tikslu parengia pranešimus, ataskaitas, teikia Federacijos įstatų pakeitimo pasiūlymus;
  • įgyvendina Konferencijos patvirtintą ilgalaikę dviračių sporto plėtojimo programą, priemones, priimtus sprendimus;
  • tvirtina varžybų kalendorius, jo pakeitimus ir kitus priemonių planus trenerių tarybos rekomendacija;
  • sudaro reikiamus komitetus ir tvirtina jų vadovus bei darbo taisykles;
  • kontroliuoja visą Federacijos organizacinį ir techninį darbą;
  • kontroliuoja biudžeto vykdymą, tvirtina programų ir priemonių sąmatas;
  • tvirtina Federacijos Generalinio sekretoriaus kandidatūrą ir nustato jo atlyginimą;
  • tvirtina licencijų išdavimo tvarką ir mokesčio dydį;
  • tvirtina rinktinių trenerius trenerių tarybos rekomendacija, tvirtina jų parengtas pasirengimo ir dalyvavimo Olimpinėms žaidynėms, Pasaulio ir Europos čempionatams bei kitoms varžyboms programas kurios apima planuojamus rezultatus, finansinius išteklius ir materialinį techninį aprūpinimą, ataskaitas už atskirus periodus;
  • tvirtina rinktinių sudarymo ir atrankos principus ir rinktinių ir delegacijų sudėtį trenerių tarybos rekomendacija;
  • nustato rinktinės trenerių atsiskaitymo tvarką;
  • priima nutarimus dėl Federacijos narių priėmimo ar pašalinimo;
  • siūlo Konferencijai Federacijos garbės narius;
  • teikia, nagrinėja ir įgyvendina pasiūlymus dėl Federacijos veiklos tobulinimo ir, esant poreikiui, teikia juos Konferencijai;
  • aktyviai dalyvauja sprendžiant trenerių darbo sąlygų pagerinimo klausimus savivaldybėse, sporto mokyklose, taip pat organizuojant sporto renginius.
  • teikia pasiūlymus dėl dviratininkų varžybų įtraukimo į Lietuvos kompleksinių sporto renginių programą, dėl rezultatų vertinimo sistemos, dėl sporto mokyklų nuostatų ir kitų norminių dokumentų tobulinimo;
  • organizuoja dviračių sporto jubiliejinių datų paminėjimą, sporto veteranų pagerbimą, pakviečiant juos į Konferencijas ir/ar rengiamas varžybas ir kitus renginius;
  • įstatymų nustatyta tvarka, sprendžia fondų, įmonių steigimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus bei jų administracijos vadovų skyrimo ir atleidimo klausimus;
  • sprendžia klausimus dėl Federacijos narystės Lietuvos ar tarptautinėse organizacijose.
 • Vykdomojo komiteto narys per metus raštiškai turi pateikti bent vieną Federacijos veiklos gerinimo ir efektyvinimo pasiūlymą, kuris tvirtinamas Vykdomajame komitete.
 • Vykdomojo komiteto posėdžius inicijuoja ir jiems pirmininkauja Prezidentas. Posėdžiai inicijuojami esant poreikiui, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Prezidentas privalo inicijuoti posėdį, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 3 Vykdomojo komiteto nariai. Posėdžio vietą ir laiką nustato Prezidentas.
 • Vykdomojo komiteto sprendimai priimami atviru balsavimu. Vykdomasis komitetas gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Vykdomojo komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo daugiau kaip ½ Vykdomojo komiteto posėdyje dalyvavusių narių. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Vykdomojo komiteto pirmininko balsas.
 • Už Vykdomojo komiteto darbotvarkės parengimą ir suderinimą su Prezidentu atsakingas Generalinis sekretorius. Vykdomojo komiteto pirmininko Vykdomojo komiteto posėdžio darbotvarkė ir nutarimų projektai, su aiškinamaisiais raštais, prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pateikiami Vykdomojo komiteto nariams.
 • Vykdomojo komiteto posėdžiai protokoluojami. Medžiagą posėdžiams ruošia Generalinis sekretorius.
 • Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti anksčiau termino, pateikdamas Vykdomajam komitetui raštišką prašymą nevėliau kaip prieš 14 dienų.