Licencijavimas

LICENCIJAVIMO TVARKA

DVIRAČIŲ SPORTO LICENCIJOS ĮGIJIMO TVARKA 2021 M.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Kam gali būti išduodamos licencijos?

Tarptautinės dviračių sporto sjungos (UCI) licencijos išduodamos visiems, kurie teisingai užpildo visas reikiamas licencijos prašymo grafas Licencijos-prašymo-forma-2021  ir elektroniniu paštu licencijos@ldsf.lt atsiunčia kartu su nuotrauka licencijai (nuotrauka pateikiama atskiru failu JPG, PNG arba PDF formatais, ne mažesnės nei 300 DPI rezoliucijos, nuotraukos failo pavadinimas – vardas pavardė; rekomenduojama, jog nuotrauka būtų ne senesnė nei 2 metų), pateikia prašomus dokumentus ir parašu patvirtina, kad laikysis UCI ir Lietuvos dviračių sporto federacijos (LDSF) taisyklių ir sumoka metinį licencijos mokestį. Kartu su prašymu būtina pateikti mokesčio už licenciją pavedimo kopiją (organizacijos ir klubai turi nurodyti asmenį, už kurį atliktas mokėjimas). Licencija išduodama toje šalyje, kurioje prašantys licencijos jos prašymo metu gyvena.

Kokius reikalavimus turiu atitikti, kad įgyčiau licenciją?

Sportininkams. Dviračių sporto licencija išduodama iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, jeigu sportininkai įvykdo šias sąlygas:

*patvirtina, kad yra gavę gydytojo leidimą sportuoti, dalyvauti varžybose bei įsipareigoja reguliariai ir laiku tikrintis sveikatos būklę bei atnaujinti gydytojo leidimą sportuoti ir dalyvauti varžybose;
*patvirtina, kad nevartoja draudžiamų dopingo preparatų, laikosi antidopingo taisyklių, dviračių sporto etikos ir drausmės kodekso ir reglamentų;
*per 4 mėnesius nuo licencijos prašymo datos užsiregistruoja ir praeina mokymus Pasaulinės antidopingo agentūros mokymus ALPHA arba Lietuvos antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo ir atsiunčia LDSF pažymėjimo kopiją;
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių važiuojant dviračiu varžybų ir treniruočių metu, KET taisyklių;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;

Dviračių sporto licencija treneriams ir aptarnaujančiam personalui išduodama, jeigu jie įvykdo šias sąlygas:

*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, žino KET taisykles;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
*laikosi dviračių sporto etikos ir drausmės kodekso;
*Treneriai įstatymų numatyta tvarka atitinka kvalifikacinius trenerio reikalavimus bei ne mažiau kaip vieną kartą per 4 metus dalyvavo LDSF trenerių kvalifikacijos kėlimo seminare ir kas 2 metus išklauso antidopingo kursus;
*per 4 mėnesius nuo licencijos prašymo datos užsiregistruoja ir praeina mokymus Pasaulinės antidopingo agentūros mokymus ALPHA arba Lietuvos antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo ir atsiunčia LDSF pažymėjimo kopiją;
*pateikia įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Trenerio asistentas (neatitinkantis trenerio kvalifikacijos reikalavimų, tačiau siekiantis tapti dviračių sporto treneriu) kartu su licencijos prašymu nurodo, kuris patvirtintas treneris (fizinio aktyvumo ar sporto specialistas) vadovauja jam bei atsiunčia dokumentus įrodančius, kad jis siekia įgyti trenerio kvalifikaciją. Treneris, kuris vadovauja trenerio asistentui, yra atsakingas už asistentui skiriamas užduotis ir už asistento pasirengimą atlikti pavestas užduotis.

Dviračių sporto licencija teisėjams išduodama, jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
*patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu;
*sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
*laikosi sąžiningumo ir dviračių sporto etikos principų;
*yra puikiai susipažinę ir žino UCI taisykles;
*pateikia dviračių sporto teisėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Kokių taisyklių privalau laikytis ir tai patvirtinti parašu, gaudamas UCI licenciją?

 1. Aš patvirtinu, kad nežinau jokios priežasties, dėl kurios prašoma licencija man negali būti išduota.
  2.Pasižadu grąžinti licenciją, jeigu duomenys licencijoje pasikeistų.
  3. Aš patvirtinu, kad nesu prašęs licencijos tiems patiems metams iš UCI ar bet kurios kitos Nacionalinės federacijos.
  4. Aš pripažįstu savo išskirtinę atsakomybę už šį prašymą ir gautos licencijos naudojimą.
  5. Aš pripažįstu UCI, Europos dviračių sporto sąjungos (UEC) ir LDSF statutus bei taisykles.
  6. Aš dalyvausiu dviračių sporto varžybose ir renginiuose laikydamasis sportiškumo dvasios. Aš paklusiu man skirtoms nuobaudoms ir perduosiu bet kokius reikalavimus arba skundus pareigūnams, nurodytiems Taisyklėse. Aš perduosiu bet kokį ginčą, kuris gali kilti, išskirtinai teismams vietos, kur įsikūrusi LDSF arba UCI būstinė.
  7. Sutinku, kad dalyvaujant varžybose, kuriose yra dopingo kontrolė, būtų atliekamas patikrinimas ir paimamas mėginys. Sutinku, kad mėginio išvados būtų paviešintos ir tyrimo išvados su visa tikrinimo medžiaga būtų pateiktos klubui, profesionaliai komandai, mano gydytojui arba globėjui.
  8. Pasižadu laikytis UCI antidopingo reglamento, esančio Pasaulinio antidopingo reglamento dalimi, ir laikytis jo tarptautinių standartų, taip pat pasižadu, kad kreipdamasis į kitas organizacijas laikysiuosi visų UCI Antidopingo kontrolės reglamento reikalavimų ir Pasaulinės antidopingo agentūros reikalavimų.
  9. Pasižadu, kad visus ginčytinus atvejus atiduosiu spręsti Tarptautiniam sporto arbitražo teismui (CAS) ir sutinku, kad jo išvados būtų galutinės.
  10. Sutinku, kad visi paimti šlapimo mėginiai taptu UCI arba LDSF nuosavybe ir būtų panaudoti mokslo bei sveikatos apsaugos reikalams.
 2. Sutinku, kad mano gydytojas ir/arba komandos (klubo) gydytojas, UCI arba LDSF prašymu pateiktų sąrašą visų mano naudotų medikamentų prieš varžybas ir jų metu.
  12.Sutinku, kad man būtų daromi kraujo tyrimai ir pripažįstu kraujo tyrimų rezultatus.
  13. Aš patvirtinu, kad esu fiziškai pasiruošęs ir turiu gydytojo leidimą dalyvauti dviračių sporto treniruotėse ir varžybose.
  14. Prisiimu atsakomybę, kad reguliariai tikrinsiuosi sveikatą, kaip numato mane tikrinantis gydytojas ir sportininkų sveikatos priežiūros taisyklės.
  15. Esu susipažinęs su eismo taisyklėmis ir turiu leidimą treniruotis keliuose.
  16. Susipažinęs ir laikausi visų UCI ir LDSF taisyklių.
  17. Su duomenų apsaugos taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku.
  18. Su saugaus eismo taisyklėmis susipažinau, su jomis sutinku ir pažadu jų laikytis.
  19. Su dviračių sporto etikos ir drausmės kodeksu ir atsakomybėmis už brutalų elgesį varžybų metu susipažinau ir su jomis sutinku.
  20. Susipažinau su draudimo sąlygomis, instrukcija ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduoti, naudojami ir saugomi „If P&C Insurance AS filiale”.
  21. Pagal UCI Antidopingo taisykles, įsigaliojusias 2021.01.01, sportininkai, įtraukti į UCI sąrašą, kuris publikuojamas UCI svetainėje, privalo užsiregistruoti Pasaulinės antidopingo agentūros svetainėje ir praeiti e-mokymus ALPHA mokymus ar lietuvišką atitikmenį Be Dopingo.

Kokius mokymus privalau praeiti?

Pagal UCI Antidopingo taisykles, įsigaliojusias 2021.01.01, sportininkai, įtraukti į UCI sąrašą, kuris publikuojamas UCI svetainėje, privalo užsiregistruoti Pasaulinės antidopingo agentūros svetainėje ir praeiti e-mokymus iki 2021 m. balandžio 30 d.

Kiti sportininkai, treneriai ar kitas personalas per 4 mėnesius nuo licencijos prašymo datos, užsiregistruoja ir praeina mokymus Pasaulinės antidopingo agentūros mokymus ALPHA arba Lietuvos antidopingo agentūros mokymus Be Dopingo ir pateika LDSF jų pažymėjimą.

 Kokios yra draudimo taisyklės?

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų nedengia smulkių traumų. Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti šiame dokumente: LDSF nelaimingų atsitikimų draudimo taisyklės.  Kiekvienas prašantis licencijos gauna vardinį draudimo sertifikatą. Draudimas įsigalioja nuo dienos, kuri yra nurodoma sertifikate (vėliausiai 10 dienų nuo licencijos prašymo atsiuntimo), tačiau tik po apmokėjimo.

Svarbu: negavus draudimo sertifikato po 10 d. d. ir po atlikto apmokėjimo, susisiekti su info@ldsf.lt.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina užpildyti šią formą.

Dėl papildomos informacijos skambinti trumpuoju telefonu 1620 arba +37069846020.

Kokiose dviračių sporto renginiuose man yra reikalinga UCI licencija?

UCI licencija reikalinga visuose UCI, UEC ir LDSF rengiamose varžybose. Taip pat daugelio užsienyje rengiamų varžybų organizatorių reikalauja UCI licencijos. Vaikams LDSF rengiamose varžybose licencija reikalinga tik jiems dalyvaujant jaunučių amžiaus grupės lenktynėse. Tačiau LDSF licencija yra rekomenduojama visiems sportininkams.

 

 

Kokia UCI licencijos kaina?

Nr. 1., kai draudimo suma

mirties atveju 10 000 Eur, neįgalumo atveju 10 000 Eur, traumų atveju 3 000 Eur.

UCI / LDSF kategorija

Kai atsiunčiamas licencijos prašymas iki birželio mėnesio, Eur

Kai atsiunčiamas licencijos prašymas po birželio mėnesio, Eur

Užsisakant civilinės atsakomybės draudimą

WorldTeams komandų dviratininkams 

225

209

Nr. 1
licencijos kaina

+

20 Eur

Professional Continental komandų dviratininkams

165

149

Continental komandų dviratininkams 

108

92

Vyrams (Elitas)

73

57

Moterims (Elitas)

73

57

Jaunimui (U-23)

65

49

Veteranams (30 m. ir vyresniems)

73

57

Jauniams (2003-2004m.)

55

39

Jaunėms (2003-2004 m.)

55

39

Jaunučiams (2005-2006 m.)

55

39

Jaunutėms (2005-2006 m.)

55

39

Berniukams (2007-2008 m.)

55

39

Mergaitėms (2007-2008 m.)

55

39

Teisėjams

60

44

Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose)

73

57

Personalui (treneriai, mechanikai, komandų vadovai ir kt.)

62

46

Papildoma kopija

5

5

 Nr. 2., kai draudimo suma
mirties atveju 1 500 Eur, ne
įgalumo atveju 1 500 Eur, traumų atveju 1 500 Eur.

UCI / LDSF kategorija

Kai draudžiamasi visiems metams, Eur

Užsisakant civilinės atsakomybės draudimą

WorldTeams komandų dviratininkams 

185

Nr. 2
licencijos kaina

+

20 Eur

Professional Continental komandų dviratininkams

125

Continental komandų dviratininkams 

68

Vyrams (Elitas)

33

Moterims (Elitas)

33

Jaunimui (U-23)

25

Veteranams (30 m. ir vyresniems)

33

Jauniams (2003-2004 m.)

15

Jaunėms (2003-2004 m.)

15

Jaunučiams (2005-2006 m.)

15

Jaunutėms (2005-2006 m.)

15

Berniukams (2007-2008 m.)

15

Mergaitėms (2007-2008 m.)

15

Teisėjams

20

Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose)

33

Personalui (treneriai, terapeutai, mechanikai, komandų vadovai ir kt.)

22

Papildoma kopija

5

Antros ar daugiau licencijų kaina, kai tam pačiam asmeniui yra prašoma išduoti kelių rūšių licencijas:

UCI / LDSF kategorija

Kai draudžiamasi visiems metams, Eur

WorldTeams komandų dviratininkams 

175

Professional Continental komandų dviratininkams

115

Continental komandų dviratininkams 

68

Vyrams (Elitas)

23

Moterims (Elitas)

23

Jaunimui (U-23)

15

Veteranams (30 m. ir vyresniems)

23

Jauniams (2003-2004 m.)

5

Jaunėms (2003-2004 m.)

5

Jaunučiams (2005-2006 m.)

5

Jaunutėms (2005-2006 m.)

5

Berniukams (2007-2008 m.)

Vaikai iki 2008 m. 

5

5

Mergaitėms (2007-2008 m.)

5

Teisėjams

10

Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose)

23

Personalui (treneriai, terapeutai, mechanikai, komandų vadovai ir kt.)

12

Papildoma kopija

5

Civilinės atsakomybės draudimas dviratininkams visame pasaulyje, išskyrus JAV ir Kanadą.

Draudimo objektu laikoma papildomų apdraustųjų civilinė atsakomybė dėl žalos trečiųjų asmenų turtui, sveikatai, gyvybei, padarytos Jums vykdant veiklą – dviračių sportas. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija – Visas pasaulis, išskyrus JAV/Kanadą;

Draudimo objektu nelaikoma Jūsų civilinė atsakomybė dėl žalos, kilusios dėl jojimo pamokų organizavimo, jodinėjimo, auto-moto sporto, važinėjimo keturračiais motociklais, plaukiojimo baidarėmis, valtimis, plaustais, skraidymo parašiutais, oro balionais bei kitų laisvalaikio pramogų;

Nedraudžiama Jūsų civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl auklėtinių, vaikų, renginio dalyvių priežiūros, nepriežiūros, įskaitant, bet neapsiribojant ir dėl žalos padarytos šių asmenų vieni kitiems ir / ar kitiems tretiesiems asmenims ir jų turtui;

Nepriklausomai nuo apsaugos galiojimo laikotarpio, draudimo įmoka neperskaičiuojama;

Draudimo apsauga negalioja dėl žalos padarytos Draudėjui/ Papildomiems apdraustiesiems patikėtam kilnojamam/ nekilnojamam turtui;

Įvykis laikomas nedraudžiamuoju, jei kyla atsakomybė dėl Jūsų veiksmų, kai Jūs buvote apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų arba alkoholio koncentracijos lygis kraujyje viršijo 0,4 promilės;

Draudimo suma 10 000 Eur, franšizė 145 Eur, metinė įmoka mokama kartu su licencija 20 Eur. Detali informacija www.if.lt.

*Licencijų kainoraštis gali keistis pagal LDSF Vykdomojo komiteto posėdžio nutarimus.

Kuo skiriasi Vyro/Moters (Elito) ir Veterano licencija?

Su Veterano licencija negalėsite dalyvauti Lietuvos dviračių čempionatuose ir kitose varžybose Elito grupėje, o su Vyro/Moters (Elito) licencija negalėsite dalyvauti veteranų grupėje, jei tokios grupės yra nurodytos.

Kur siųsti licencijos prašymo formą? Ar reikalinga nuotrauka? Kaip sumokėti licencijos mokestį?

Licencijos prašymą reikia atsiųsti į federaciją el. paštu licencijos@ldsf.lt.

Prie licencijos prašymo būtina pridėti nuotrauką, jos failą įvardijant “vardas pavardė” (neatsižvelgiant į tai, ar ji buvo teikta ankstesniais metais).

Už licenciją sumokėti tik banko pavedimu žemiau nurodytais rekvizitais:

Lietuvos dviračių sporto federacija
Swedbank
LT947300010000627215
J. Basanavičiaus g. 26-203, LT-03224 Vilnius
Įmonės kodas: 191587590

Įmokos paskirtis: už licenciją.

 

Per kiek laiko padaroma UCI licencija?

Licencija po apmokėjimo ir maketo patvirtinimo padaroma per 10 darbo dienų. Jei licencijos išdavimas reikalauja skubesnio termino (iki 3 darbo dienų) – mokestis yra dvigubinamas. Pagaminus licenciją informuojame el. paštu. Pasiteirauti galite telefonu +3706 98 46020

Ar licenciją gali gauti tik dviratininkas?

Ne. Licencijos prašymus gali teikti visi važinėjantys dviračiu, komandų vadovai, treneriai, gydytojai, mechanikai, vairuotojai, mėgėjai ir kiti.

Lietuvos dviračių plento čempionate techninį/komandos automobilį vairuojantys asmenys privalo turėti UCI vairuotojo licenciją licenciją ir atvykti į mokymus/susirinkimus, jei tokie yra organizuojami.

Kur galiu atsiimti UCI licenciją?

Licenciją galima atsiimti Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 26-203 arba pasinaudojus kurjerio paslaugomis. Atsiimant licenciją svarbu patikrinti ar informacija teisinga. 

Kam yra perduodami mano licencijos duomenys?

Visų licencijos prašančiųjų informacija elektroniniu būdu federacijos yra perduodama, naudojama ir saugoma Tarptautinėje dviračių sporto federacijoje (UCI). Informacija gali būti perduodama antidopingo organizacijoms, Tarptautiniam sporto arbitražo teismui, UCI teisminėms institucijoms, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, jei: tiriamas potencialus UCI taisyklių pažeidimas bei bet kuriuo kitu tikslu, tvarkant asmeninę informaciją teisėtais ir atitinkančiais veiksmai, admistruojant ir valdant dviračių sportą. Nurodyto kontaktinio asmens duomenys spausdinami and licencijos ir su jais bet kuriuo metu gali būti susisiekta, dėl licencijos prašyme tuos duomenis nurodžiusio asmens nelaimės ar kita. Dėl asmens duomenų naudojimo/panaikinimo galima kreiptis ir tiesiai į UCI: data.protection@uci.ch. Taip pat, perduodama, naudojama ir saugoma “If P&C Insurance AS filiale”.

Kaip atrodo UCI licencija?